Artikel 1: definities

 1. Damians Bijleslokaal, Marie Jungiustuin 10, 1705 KE Heerhugowaard is een eenmanszaak, KvK 76808416. De onderneming houdt zich bezig met het verzorgen van bijlessen en studiebegeleiding aan middelbare scholieren op havo, vmbo en onderbouw vwo en andere personen die begeleiding wensen. Damians Bijleslokaal is de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 2. De klant is de persoon die de leerling heeft aangemeld bij Damians Bijleslokaal en die dus de overeenkomst aangaat met Damians Bijleslokaal. Bij elke vorm van samenwerking tussen klant/ leerling met Damians Bijleslokaal zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. De leerling is degene die de dienst aanneemt en dus bijles, examentraining of studiebegeleiding ontvangt.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat men zich aanmeldt bij Damians Bijleslokaal en aangeeft diensten af te nemen. De klant gaat dan akkoord met deze algemene voorwaarden. In geval van minderjarigheid van de leerling, zijn de ouders of verzorgers van de leerling de klant. Indien de leerling meerderjarig is, zijn ‘De klant’ en ‘De leerling’ dezelfde persoon.
 5. De dienst bestaat uit particuliere bijles/ huiswerkbegeleiding: het helpen van de leerling met het maken en leren begrijpen van voorgeschreven leerstof.
 6. De begeleider is de ondernemer, Damian Piersma, ervaren met (bij)lessen biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.
 7. Begeleiding is de verzamelnaam voor alle diensten die een klant bij Damians Bijleslokaal af kan nemen. Het betreft hier bijlessen, trainingen, studiebegeleiding, coaching en studieadvies.

Artikel 2: algemeen

 1. Bij het aanmelden voor bijles, examentraining of studiebegeleiding gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Damians Bijleslokaal is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 3. Mochten er geschillen voorkomen tussen De Klant en Damians Bijleslokaal, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen.
 4. Damians Bijleslokaal behoudt zich het recht voor klanten te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 3: uitvoering, samenwerkingswijzen en prijsverhoging

 1. Samenwerking met Damians Bijleslokaal wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Damians Bijleslokaal zal de samenwerking naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Damians Bijleslokaal is gerechtigd de tarieven ten alle tijde te herzien, maar zal dit vooraf duidelijk met De klant communiceren met opgaaf van ingangsdatum.

Artikel 4: opschorting, beëindigen samenwerking en tussentijds stopzetten samenwerking

 1. Damians Bijleslokaal is bevoegd de nakoming van de samenwerkingsverplichtingen op te schorten of de samenwerking met directe ingang en zonder enige verplichting te beëindigen, indien de Klant de samenwerkingsverplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of niet binnen drie maanden alsnog kan nakomen. Eventuele reeds aan Damians Bijleslokaal verschuldigde en/ of door Damians Bijleslokaal gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar.
 2. Voorts is Damians Bijleslokaal bevoegd de samenwerking te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de samenwerking onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de samenwerking in redelijkheid niet van Damians Bijleslokaal kan worden gevergd.
 3. Indien Damians Bijleslokaal tot opschorting of beëindiging overgaat, is de eigenaar op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. De samenwerking kan ten allen tijde schriftelijk, per E-mail of briefpost, beëindigd worden, zowel door Klant als door Damians Bijleslokaal. Restitutie van lesgeld op de aangekochte leskaart van De klant zal niet plaatsvinden!
 5. Bij beëindiging van de samenwerking zal de bijles worden stopgezet.
 6. Damians Bijleslokaal heeft het recht om per direct de samenwerking op te zeggen in geval van schending van de in deze voorwaarden opgenomen gedragsnormen.
 7. Indien De klant een tijdelijke opschorting van de samenwerking wenst kan dit schriftelijk via E-mail of briefpost, SMS of Whatsapp aangevraagd worden. Het is aan Damians Bijleslokaal om te beoordelen of deze tussentijdse stopzetting redelijk is zonder opgaaf van reden.

Artikel 5: overmacht

 1. Damians Bijleslokaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant noch het betalen van enige schadevergoeding indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Damians Bijleslokaal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Damians Bijleslokaal niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Damians Bijleslokaal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6: tarieven en betaling

 1. Het tarief van een bijles is €22,50 per 60 minuten voor een losse les, €19,50 per 60 minuten voor afname van 5 lessen en €17,50 per 60 minuten voor afname van 10 lessen zoals gespecificeerd bij de prijsmodellen. Het verschuldigde bedrag dient in zijn geheel vooraf aan de bijles te worden voldaan. Bij een losse les is dit het bedrag à €22,50. Bij afname van 5 lessen is dit het bedrag à €97,50. Bij afname van 10 lessen is dit het bedrag à €175,-. Bij het aflopen van het aantal beschikbare lessen op deze leskaart, draagt De klant tijdig zorg voor aanschaf van een nieuwe kaart.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de leskaart, dan is deze van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 2,00% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Damians Bijleslokaal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien De klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van De klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Damians Bijleslokaal echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: beperking van de aansprakelijkheid

 1. Damians Bijleslokaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Damians Bijleslokaal is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Damians Bijleslokaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan tijdens de bijlessen op of bij de locatie van Damians Bijleslokaal.
 3. Damians Bijleslokaal verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet en vermogen binnen het afgenomen dienstenpakket. Damians Bijleslokaal biedt echter geen enkele garantie voor de te behalen studieresultaten en is geenszins aansprakelijk noch verantwoordelijk voor tegenvallende resultaten van de leerling.

Artikel 8: privacy en omgang met gegevens

 1. Damians Bijleslokaal zal de privacywetgeving zorgvuldig in acht nemen. Relevante persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden tenzij hier schriftelijk toestemming voor is geboden door de klant. Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn om tot een goede samenwerking te komen, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Contactgegevens van de begeleider zullen bij aanmelding aan de leerling worden verstrekt
 2. Damians Bijleslokaal behoudt zich het recht voor de verstrekte gegevens te gebruiken voor het doen van commerciële mailings m.b.t. producten of diensten van Damians Bijleslokaal die mogelijk interessant kunnen zijn voor De leerling. Alle mailings die leerlingen en klanten van Damians Bijleslokaal ontvangen, zullen altijd door en uit naam van Damians Bijleslokaal worden verstuurd.
 3. De leerling verplicht zichzelf tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of haar contactgegevens. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de actuele informatie betreffende hun studie / schoolsituatie volledig en juist doorgeven. In geval van twijfel kan Damians Bijleslokaal de informatie via ouders controleren.

Artikel 9: uitvoering van de dienst

 1. Na een eerste intake met een Klant van een leerling, zal Damians Bijleslokaal de eerste afspraak inplannen.
 2. Aan het einde van de bijles wordt een afspraak gemaakt voor de volgende les. Na overleg tussen De leerling en begeleider kan ook worden besloten om de volgende les af te spreken via E-mail, sms of Whatsapp.
 3. Afspraken worden altijd afgesproken tussen Damians Bijleslokaal en de leerling. Tenzij anders overeengekomen zullen afspraken niet gecommuniceerd worden met De klant.

Artikel 10: lessen afspreken, verschuiven en annuleren

 1. Bij verhindering is De klant verplicht dit te melden bij Damians Bijleslokaal. Er wordt dan zo snel mogelijk een andere afspraak gemaakt. Het afzeggen of verzetten van een bijles dient minimaal 24 uur voor aanvang te gebeuren. Bij niet of te laat afzeggen, wordt de afgesproken tijd volledig in rekening gebracht, tenzij dit naar oordeel van Damians Bijleslokaal onredelijk is. Als een bijles van de kant van Damians Bijleslokaal wordt afgezegd, wordt uiteraard niks in rekening gebracht.
 2. Klant heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het lesgeld, indien er minder bijlessen plaatsvinden dan is ingekocht.
 3. In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van afspraken, geldt de administratie van Damians Bijleslokaal als beslissend.

Artikel 11: gedragsnormen

 1. Damians Bijleslokaal verwacht dat een leerling zich voldoende inzet en zich normaal gedraagt tijdens de bijlessen en geen hinderlijke uitlatingen doet naar medeleerlingen of begeleider. Damians Bijleslokaal kan besluiten om de begeleiding stop te zetten als een leerling afspraken niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt. Er zal dan altijd contact opgenomen worden met De klant.
 2. De leerling probeert zo goed mogelijk opgegeven opdrachten thuis te realiseren om de kans op studiesucces te vergroten.
 3. De leerling en De klant zijn zich ervan bewust dat het vergroten van het studiesucces meer inhoudt dan enkel uitleg krijgen over een onderwerp tijdens de bijles. Tijdens de bijlessen ligt dan ook de nadruk op het inoefenen van vaardigheden en het krijgen van gerichte feedback hierop van de begeleider.
 4. Zowel de leerling als De klant zijn zich ervan bewust dat enkel bijles volgen niet leidt tot een vergroting van het studiesucces. Naast de bijles is zowel inspanning op school, binnen en buiten de lessen, als thuis, door het leren en maken van opdrachten een vereiste.
 5. Zowel de leerlingen als de begeleider nemen kennis van de gedragscode van Damians Bijleslokaal en houden zich hieraan.

Artikel 12: wijziging voorwaarden, toepasselijk recht en geschillen

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Damians Bijleslokaal. De Algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website van Damians Bijleslokaal.
 2. Damians Bijleslokaal is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen aan De klant kenbaar gemaakt worden via een E-mail, briefpost, SMS of Whatsapp bericht met verwijzing naar de website van Damians Bijleslokaal.
 3. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Heerhugowaard, woensdag 19 augustus 2020